کد مطلب: 9292 تعداد بازدید: ۳۲۹۱

مرکز برنامه ریزی و نظارت دریک نگاه

یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲
دفتر برنامه ريزي و نظارت به منظور برنامه‌ريزي و نظارت، همزمان با آغاز کار رسمي مرکز تشکيل شد.

دفتر برنامه ريزي و نظارت به منظور برنامه‌ريزي و نظارت، همزمان با آغاز کار رسمي مرکز تشکيل شد. اين دفتر از شهريورماه سال 1376 تا کنون با مسئوليت جناب آقاي سيد داود ساجدي انجام وظيفه مي نمايد. مأموريت‌هاي محوله به اين دفتر که از طريق سه مديريت آمار واطلاعات، برنامه و بودجه و نظارت و ارزشيابي انجام مي شود عبارتند از :

الف) تهيه، جمع‌آوري، نگه‌داري و سامان‌دهي آمار و اطلاعات مورد نياز مرکز براي اجراي مأموريت‏هاي محوله؛
ب) برآورد برنامه و بودجه سالانه و ارايه به مدير جهت تصويب پس از اخذ پيشنهادهاي معاونت‌ها؛
ج) انجام دادن بازرسي‏ها و نظارت‏هاي مورد نياز و ضروري؛
د) بررسي شکايات واصله و رسيدگي به آن‌ها؛
ه) بررسي و تکميل طرح‏ها، پيشنهادها و آيين‏نامه‏ها جهت طرح در شوراي اداري؛
و) تهيه دستور کار شوراي اداري و اعلام آن به اعضاي شورا؛
ز) تدوين صورت‌جلسات شوراي اداري و ارسال آن به دفتر مدير؛
ح) تهيه و تدوين گزارش‌هاي عملکرد مرکز جهت ارايه به شوراي عالي؛
ط) اطلاع‌رساني به معاونان و مديران مرکز و مدارس دربارة امور مورد نياز آنان براي ادارة حوزه‏هاي خواهران؛
ي) تشکيل کارگروه ارزيابي و پشتيباني از مدارس.
جريان کلان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در مرکز از دو طريق «سامان‌دهي امور اداري و اجرايي» و «سامان‌دهي امور محتوايي» تحقق مي‌يابد. دفتر برنامه‌ريزي و نظارت به منظور سامان‌دهي و برنامه‌ريزي امور اداري و اجرايي مرکز و مدارس در قالب امور ذيل انجام وظيفه مي‌نمايد:

1- تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در امور اداري و اجرايي؛
2- سامان‌دهي اطلاع‌رساني؛
3- تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه؛
4- ارزيابي و نظارت؛

تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در امور اداري و اجرايي توسط واحد طرح و برنامه از مديريت برنامه و بودجه، سامان‌دهي اطلاع‌رساني توسط واحدهاي تحليل و اطلاع‌رساني و تهيه و ارائه آمار از مديريت آمار و اطلاعات، تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه توسط واحد بودجه و کنترل اعتبارات از مديريت برنامه و بودجه و کار ارزيابي و نظارت توسط واحدهاي زيرمجموعه مديريت نظارت و ارزشيابي انجام مي‌شود.