مرکز برنامه ریزی و نظارت دریک نگاه

یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲

دفتر برنامه ريزي و نظارت به منظور برنامه‌ريزي و نظارت، همزمان با آغاز کار رسمي مرکز تشکيل شد.