اداره کل نظارت و ارزیابی

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲

اداره کل آمارواطلاعات

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲

مرکز برنامه ریزی و نظارت دریک نگاه

یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲

دفتر برنامه ريزي و نظارت به منظور برنامه‌ريزي و نظارت، همزمان با آغاز کار رسمي مرکز تشکيل شد.